Utmarksavdelingen

for Akershus og Østfold

Utmarksavdelingen arbeider for god forvaltning og næringsmessig utvikling av hele landbrukseiendommen, med hovedvekt på utmarksressursene. Siden 1989 har vår virksomhet bygget opp en bred kundekrets innenfor privat og offentlig sektor.


Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) eies av følgende grunneierorganisasjoner i Akershus og Østfold:

  • Akershus Bondelag
  • Akershus Grunneierlag SA
  • Glommen Skog SA
  • Viken Skog SA
  • Østfold Bondelag
  • Østfold Utmarkslag SA

Våre tjenester bidrar til målretta forvaltning og næringsutvikling basert på hele eiendommens ressursgrunnlag.

UAØ ønsker å bidra med en aktiv forvaltning av eiendomsressursene, basert på kunnskap og god forankring til grunneierne.

En av våre grunnideer er næringsutvikling basert på jakt, fiske og friluftsaktiviteter i kombinasjon med tjenester og overnatting.