asdfasd

Nyhetsarkiv

adadsf

Villsvina i Østfold – historie, status og behov for grunneiersamarbeid

I 2006 ble det første villsvinet i nyere tid skutt i Aremark kommune i Østfold. Dette var en råne. Omtrent samtidig skjedde det samme i Halden. Siden den gang har antall felte villsvin gått opp og ned etter hvor harde vintrene har vært. De siste årene med relativt milde vintre med lite snø har
ført til at avskytingen har økt jevnt og trutt, både i Aremark og i kommunene rundt.

Fokuset på den nye fremmede arten har økt betydelig de siste årene, også nasjonalt. Spesielt har situasjonen med afrikansk svinepest rundt i Europa ført til at også myndighetene har fått opp øynene for villsvin. I 2019 har Klima og Miljødepartementet bedt Miljødirektoratet og Mattilsynet starte opp arbeidet med en handlingsplan mot villsvin i Norge, med hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, på et minst mulig område.

I Østfold, Akershus og Hedmark kommer vi til å ha villsvin i grensetraktene i all overskuelig fremtid, uansett hva både myndigheter og andre gjør av tiltak Norge – og vi må derfor håndtere og forvalte arten på best mulig måte lokalt.

Men hva slags erfaringer har Østfold etter snart 15 år med villsvin, og hvordan håndterer vi «den levende jordfreseren» i fremtiden?

Les hele artikkelen

adadsf

Nytt grunneiersamvirke i Haldensvassdraget

Utmarksavdelingen har gleden av å være sekretær for et nyopprettet grunneiersamvirke i Haldensvassdraget, «Havass fiskelag SA». Samvirket skal forvalte fiskerettigheter og tilstrebe best mulig økonomisk utbytte for medlemmene og selger fiskekort til hytteeiere og gjester i Haldensvassdraget.

Salg av fiskekort
Fiskekort selges blant annet på Inatur og fra utsalgssteder i Haldensvassdraget.


Havass fiskelag skal sørge for bærekraftig forvaltning av fiske på lagets område.

Laget jobber også grunneierens interesser i saker som angår blant annet friluftsliv, naturvern, regulering av vassdraget og forvaltning av vannlevende vilt.

Bak Havass fiskelag SA står grunneierforeningene Bergsjø-Hellesjø-Skullerudsjøen-Øgderen(BHSØ), Rødnessjøen, Øymarkssjøen, Ara/Aspern og Femsjøen, som i 2018 gikk sammen og dannet et felles samvirke og overførte sine aktiviteter til en felles organisasjon. Det nye samvirket har rundt 250 andelseiere.

Kontakt sekretærfunksjon

adadsf

Gås + grunneier = løsning i gåseforvaltningen

Utmarksavdelingen har vært involvert i gåseforvaltning gjennom flere år. Lokale forvaltningsplaner har økt bevisstheten om behovet for en aktiv gåseforvaltning, men fortsatt gjenstår mye arbeid for å redusere gåsebestandene. Nå settes temaet igjen på agendaen på en nasjonal gåsekonferanse  14.-15. mai i Trøndelag og nye initiativ dukker også opp lokalt i Østfold.

Nasjonal konferanse
For første gang inviteres forvaltning, forskning, interesseorganisasjoner og grunneiere til en nasjonal gåsekonferanse for gjensidig utveksling av kunnskap innenfor gåseforvaltning. På programmet står beiteskader på jordbruksarealer, forebyggende tiltak, jakt og jaktorganisering, lokale forvaltningsplaner, brukerinvolvering og verdiskapning knyttet til gås.

Konferansen holdes på Skogn Folkehøgskole, kun 40 minutter med tog fra Værnes. Skolen har spesialisert seg på gåsemenyer og vi får smake på mange retter i løpet av konferansedagene. I mai trekker store gåseflokker over Trøndelag og vi får også bli med i felt og oppleve gåsetrekket.

Utmarksavdelingen, Norges bondelag, Fylkesmannen i Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskeforbund og NINA er arrangører.

Grunneierorganisering og den optimale jakt
Norges bondelag har siden 2015 drevet prosjektet «Grunneierorganisering og tilrettelegging av gåsejakt». Målet er å styrke den lokale forvaltninga av gås, redusere konfliktene knytta til beiteskader i landbruket og bidra til økt verdiskaping med basis i tilrettelagt gåsejakt.

Prosjektet peker på at grunneierne sitter på løsningen for å redusere avlingsskader, redusere gåsebestandene og for å ta ut verdiskapnings-potensialet i jakt og jaktprodukter

Selv om jaktstatistikken viser en svakt økende trend for antall årlig felte gjess, må jaktuttaket øke kraftig dersom man skal kunne stabilisere bestandene og i neste omgang redusere bestandene til et ønsket nivå gjennom jakt.

Vi har kunnskap om hva som skal til for å få en optimal gåsejakt, men det krever mye av grunneierne.  Det er blant annet viktig at grunneierne forplikter seg til samarbeid om organisert jakt og å koble på dyktige gåsejegere i disse områdene.  Det må også etableres store nok jaktområder med ett fast jaktlag, som står klare til utrykning når gjessene er kommet. Utmarksavdelingen erfarer at det er utfordrende både å få til et forpliktende samarbeid blant grunneiere og å ha jevn tilgang til dyktige jegere. Det gjenstår derfor mye arbeid for å redusere gåsebestandene gjennom jakt.

Gåsejakt i stubbåker

Nye initiativ er imidlertid på gang. Lokale grunneierlag og landbrukslag er sentrale i å organisere grunneierne og det gjøres nå en økt innsats gjennom Østfold bondelag og lokallagene med å mobilisere både grunneiere og jegere.

Utmarksavdelingen bistår med veiledning om organiseringen i samarbeid med Norges bondelags gåseprosjekt. Det er viktig å lykkes med gåsejakta innenfor de rammene av jakttider, lover- og regelverk, samtidig som man ser på andre mulige løsninger, som for eksempel tidligere jakt, utvidet skadefelling, skremming og arealer avsatt til beiting for gåsa.

Forvaltning på mange plan
Det arbeides med forvaltning av gås i store deler av Norge fra Halden i sør til Sør Varanger i Nord. Det arbeides også på ulike forvaltningsnivåer, fra grunneierlag, jeger- og fiskerforeninger og kommuner på lokalt nivå til fylkeskommuner og fylkesmenn på regionalt nivå.

I tillegg er Miljødirektoratet sammen med Norsk institutt for naturforskning og sentrale organisasjoner engasjert i forskning og forvaltning av gås på nasjonalt nivå og under den Europeiske gåseplattformen –  European Goose Management Platform (EGMP). Norge har konkrete oppgaver knyttet til oppfølging av de artsvise forvaltningsplanene på nasjonalt nivå. Dette gjelder blant annet bestandsovervåking, innsamling av fellingsdata, tiltak for å redusere skadeskyting, tilrettelegging for jakt og forvaltningsplaner.

Lenker
Norges bondelags nasjonale gåseprosjekt «Grunneierorganisering og tilrettelagt gåsejakt»https://www.bondelaget.no/gas/

Program og påmelding til Nasjonal gåsekonferanse

adadsf

Nasjonal gåsekonferanse

Den første nasjonale gåsekonferanse ble holdt på Skogn 14.-15. mai 2019. 
Forvaltning, forskning, interesseorganisasjoner og grunneiere møttes til gjensidig utveksling av kunnskap innenfor gåseforvaltning i Europa og i Norge, beiteskader på jordbruksarealer, forebyggende tiltak, jakt og jaktorganisering, lokale forvaltningsplaner, brukerinvolvering og verdiskapning knyttet til gås.

Presentasjoner fra konferansen

Åpning ved Terje Bø, Miljødirektoratet

Hvorfor arrangeres det nasjonal gåsekonferanse?
Elin Kollerud, Utmarksavdelingen Akershus og Østfold
Paul Harald Pedersen, tidl.fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Status og bestandsutvikling for ulike gåsearter

Jesper Madsen, Aarhus Universitet

Gjessenes biologi – økologi, migrasjon og kryssing av landegrenser.
Ingunn Tombre, NINA

Endringer i trekkmønster hos grågås.
Arne Follestad, Norsk institutt for naturforskning

Utfordringer for landbruksnæringen
Johan Kristian Daling, gårdbruker i Beitstad, Steinkjer

Presentasjon av to studier av beiteskade, kortnebbgås, hvitkinngås
Jarle Werner Bjerke, NINA

Gåseutfordringer ved Oslofjorden.
Pål Sindre Svae, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

Internasjonale forvaltningsplaner for kortnebbgås, grågås og hvitkinngås
Jesper Madsen, Aarhus universitet

Eksempel på en regional forvaltningsplan for kortnebbgås.
Paul Harald Pedersen, tidl. fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Eksempel på lokale forvaltningsplaner for grågås.
Steinar Garstad, Leka kommune
Arne Christian Geving, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Økonomiske virkemidler for Svalbardgjessene – kortnebbgås og hvitkinngås
Arnstein Lyngstad, Fylkesmannen i Trøndelag
Arne Farup, Fylkesmannen i Nordland

Resultater fra utprøvingen av nye grasartsammensetninger
Jon Olav Forbord, Norsk Landbruksrådgiving,Trøndelag SA

Orientering om Norges Bondelags gåseprosjekt
Ove Martin Gundersen, Norges Bondelag

Beiteskader og skadefelling av grågås på et nordnorsk gårdsbruk.
Jo Jorem Aarseth, NIBIO

Jakten på den optimale jakt
Ingunn Tombre, NINA

Gjennomføring av den optimale jakt fra grunneiers perspektiv
Odd Jerpstad, Egge tildelingsområde SA.
Olav Arne Gilstad, medlem Nesset grunneierlag

Gjennomføring av den optimale jakt fra jegerens perspektiv
Fredrik Fredriksen, gåsejeger

Jeger og grunneier som aktører i gåseforvaltningen.
Sanne Bech Holmgaard, Norsk institutt for kulturminneforskning

Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser
Frode Lyssandtræ, Landbruksdepartementet

Gås som matressurs
Jo Jorem Aarseth, NIBIO

Erfaringer med fugleturisme ved Hornborgasjøen, Sverige
Mathilda Freij, Länsstyrelsen i Vestra Gøtaland

Kontakt:
Elin Kollerud, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

Arrangører:
Norges bondelag, Fylkesmannen i Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskeforbund, NINA og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold.

adadsf

Tilskuddordninger for naturforvaltningstiltak i 2019

Søknadsfristene for tilskuddsordninger i 2019 nærmer seg. For de fleste midlene er det frist 15.januar.  Her kan det søkes om tilskudd til både krepseundersøkelser, biotopforbedring, kartlegging, infrastruktur og annet.

Ta kontakt med oss om du/dere trenger hjelp til søknadsarbeidet eller andre spørsmål. Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter skal benyttes for å søke tilskudd: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

 

Informasjon om tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak med søknadsfrist 15. januar 2019

adadsf

Invitasjon kursdag om gjeddefisketurisme i Hedmark

Gjeddefiske har vist seg å være et godt trekkplaster for å trekke turister fra Mellom-Europa til Norge. I Østfold og Akershus leies ut rundt 15000 gjestedøgn til fiskegale turister. Muligheten ønsker man å utvide til Hedmark. Ved å bruke ledige husvær på gårdsbruk, husmannsplasser og hytter med nær beliggenhet til gjeddesjøer, er vi sikker på mange utleieuker og god økonomi.

Derfor arrangerer Glommen Skog SA og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold kurs for interesserte og potensielle vertskap. Vi har vært svært heldig med innlederne ved at både professor Trond Haugen ved NMBU (tar for seg gjeddesjøer) og Christian Kracke fra Tyskland (tar for seg det siste innen markedet) kommer. Kurset vil bli holdt 18.august på Skaslien på Kirkenær.

Kurset setter fokus på krav til fiskevann, behov for tilrettelegging, krav til utleieenheten, hvilke muligheter det er for utleie i markedet og økonomi.

Påmelding gjøres slik:

Til epost: oystein.toverud@utmarksavdelingen.no

Sms til: Øystein: 91396674

Frist: 14.8.

Pris:

Medlemmer av Glommen Skog: kr.100,-.

Andre kr.200,-.

Program

adadsf

Velkommen til rådyrkvelder 14. og 22. november!

Utmarksavdelingen inviterer til to rådyrkvelder i  høst – hvor tre svært snakkesalige rådyrpersonligheter er representert. Vi kjører på 14. og 22. november, på henholdsvis skytterhuset Lørenskog og Folkvang i Drøbak.

Vidar Holthe kjenner de fleste. Vidar er med begge kveldene og første kvelden tar han for seg bestandsregistrering for å vurdere årets overskudd. Kveld nr to tar han opp om vi trenger minsteareal eller kvotetildeling på rådyr.

Petter Kjellander er populasjonsøkolog på SLU, og har svært lang erfaring og bred kunnskap om rådyr. Petter skal prate 14. november om høstbart overskudd og tilvekst i en rådyrbestand, avhengig av klima, rovdyr og jaktuttak.

Karl – Johan Brindbergs er Jaktvårdskonsulent i Västra Götaland, og har tidligere arbeidet i det private med viltforvaltning. Karl- Johan kommer 22. november, og skal ta for seg konkurranse mellom ulike arter, samt samforvaltning, som vil si å tenke forvaltning av artene sammen. Her kommer elg, hjort, villsvin og flere inn.

Velkommen!

 

 

 

adadsf

Temakveld avholdt: Lengre jakttid

Utmarksavdelingen avholdt temakveld om elg 20. september på Østre Onsrud i Ullensaker.

Det ble en vellykket kveld, med omlag 55 tilhørere. Sand og Glöersen ga veldig gode innlegg om elementene med lengre jakttid.

Det viser seg at det i all hovedsak er positive sider med lengre jakttid, og at elgen ikke forstyrres vesentlig av jakt i brunsten.

Mer om dette kommer i neste Elgnytt.

 

adadsf

Ny ansatt i utmarksavdelingen: Daniela Fuchs

Daniela er ny i jobben som utmarkskonsulent i Utmarksavdelingen der hun startet opp i begynnelsen av april. Hun har en bakgrunn innen biologi fra Universitet i Oslo og skrev masteroppgaven sin om utbredelse av sjøørret i Tvedestrandsfjorden i Sør-Norge. I utmarksavdelingen vil hun først og fremst jobbe med naturbasert turisme og forvaltning av ferskvannsarter som edelkreps.

Daniela jobbet tidligere som guide for Hvalsafari AS i Nord-Norge og har erfaring med forvaltningsarbeid av vågehval gjennom Havforskningsinstitutt sine hvaltelletokt. Enn så lenge er jakt, fiske og skogbruk ikke hennes spesial-kompetanse. Derimot driver hun med foto og video, har også en utdanning innen media og kan bidra med visuelt innhold til både nettsiden, møter og andre plattformer.